kommunikationNär vi kommunicerar med andra personer, får vi ibland en känsla av att det vi säger inte riktigt går fram och uppfattas på det sätt vi vill av den andra personen. Även om jag själv tycker att jag är övertydlig, tolkas min kommunikation på ett annat sätt än det jag själv menar. Varför blir det så?

Ofta när vi försöker kommunicera något utgår vi från vår egen bild av hur saker och ting skall vara. Den andra personen har kanske en helt annan bild. Genom att bättre anpassa det sätt vi kommunicerar på till mottagarens uppfattning, kan vi bli mer övertygande och nå ett bättre resultat i vår kommunikation.

Vi baserar vår utbildning i kommunikation på DiSC – beteendeprofil. Den hjälper deltagaren att bättre förstå sina egna drivkrafter och sitt eget beteende och hur detta kan utnyttjas i relationen och kommunikationen med andra. Läs mer om DiSC här.

Här kan du se exempel på en utbildning som vi genomför.

Bli mer framgångsrik i relationen och kommunikationen med andra 1 dag

Målgrupp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Samtliga personer som vill stärka sitt agerande i relationen med andra människor, exempelvis chefer på olika nivåer och säljare som regelbundet möter andra människor. Denna utbildning är också anpassad för grupper av personer som vill stärka sitt samarbete, exempelvis ledningsgrupper.

Målsättning

  • Ökad medvetenhet om vad som motiverar mig själv och andra.
  • Förståelse för vad som av andra kan uppfattas som starka och svaga sidor hos mig.
  • Ökad förståelse för andra människor och deras beteende i olika situationer.
  • Förbättrad kommunikation med andra människor.

Förutom de utvecklingsmöjligheter som respektive person får, finns det ytterligare positiva effekter för hela organisationen.

  • Man skapar ett gemensamt språk om mänskliga beteenden.
  • Det blir en tydligare kommunikation mellan medarbetarna.
  • Bättre utnyttjande av organisationens resurser.
  • Och dessutom en ökad trivsel och arbetsglädje för medarbetare och chefer.

Innehåll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Respektive deltagare kommer i förväg att få göra en DiSC-beteendeprofil. Detta görs enklast på internet och tar inte mer än 10-15 minuter. Resultatet kommer sedan att sammanställas i en lättläst och översiktlig rapport för respektive person. Baserat på respektive persons beteendemönster, kommer vi under dagen att arbeta med de styrkor och eventuella svagheter som respektive person kan ha i sitt dagliga arbete och i kommunikationen med kollegor och andra människor. Deltagarna kommer att få lära sig hur man “läser” andra människor, det vill säga hur man genom att observera hur andra människor agerar, kan förstå mer om hur man behöver anpassa sin kommunikation för att uppnå ett bättre resultat. Utbildningen baseras på kommunikation, både mellan två enskilda personer och då man kommunicerar med en grupp av människor.

Ladda ner PDF